• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!

#1
ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!

ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!
[Image: 6854513232131321321321.jpg]

ด่วน! ประกาศปลดล็อกการเมือง / วันที่ 14 ก.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ดำนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทมศ จึงจำเป็นต้องให้ประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไป

แต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่า สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 90 วันนับแต่มีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พ.ร.ป.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้พรรคดำเนินการทั้งจัดทำนโยบาย ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า กก.บห.และหาสมาชิกพรรคภายใน 90 วันก่อนกฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้[Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...8%81-1.jpg]

[Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...B8%812.jpg][Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...B8%813.jpg][Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...B8%814.jpg][Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...B8%815.jpg][Image: %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%...B8%816.jpg]https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1570666ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 13 /๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF[Image: lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=25...dc2188a357]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
หลายคนคงได้เห็นประกาศคำสั่งปลดล็อคพรรคการเมือง ทำให้หลายฝ่ายดีใจ และมีความหวัง แต่พออ่านรายละเอียดดู เฮ้ยยย!!! นี่มันประกาศอะไรหว่า ปลดล็อคแต่อยู่ในกรอบที่กำหนด ห้ามหาเสียง โดยบอกว่า " พรรคการเมืองจะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารภายในพรรคการเมือง โดยวิธีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ช่องทางออนไลน์ ) แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง โดยกกต. และคสช.อาจกำหนดข้อห้าม ของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสาร ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้ระงับไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ " นี่มันปลดล็อคประเภทไหนวะ??? และที่แปลกกว่านั้นคือ ออกคำสั่งเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติม พรป. ที่ผ่านการโปรดเกล้าลงมาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว แหม!!!! ไอ้เฒ่าสารพัดพิษปัญญาอ่อน มันช่างกล้าหาญชาญชัยเสียจริงๆ ไม่ได้ยำเกรงต่อสิ่งใดๆเลย
 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org