• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Red USA ส่งคำถามมาถึงคนไทยร่วมชาติว่า "ตุลาการเป็นโจรหรือว่าโจรปลอมตัวมาเป็นตุลาการ?"

#1
นี่คือความจริง(ปี 2549)...ทหารปฎิวัติปล้นชาติมาอีกรอบแล้ว(ปี 2557)...จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอยู่..ตุลาการวิบัติของไทย

เอามาให้อ่านกันอีกครั้งครับ...

อาข่า ยูเอสเอ
January 10, 2013

Red USA ส่งคำถามมาถึงคนไทยร่วมชาติว่า "ตุลาการเป็นโจรหรือว่าโจรปลอมตัวมาเป็นตุลาการ?" อืมมม....น่าคิดนะโจรจริงหรือโจรปลอม..?

[Image: 1391161648-news071-o.jpg]

ยาวหน่อย..แต่เนื้อหาดีมาก.....

เชิญอ่านครับ......

คำถามจาก RED USA ถึงคนไทยร่วมชาติ

"ตุลาการเป็นโจรหรือว่าโจรปลอมตัวมาเป็นตุลาการ?"

ขอทำความเข้าใจร่วมกันเป็นอารัมภบทก่อนจะก้าวลึกลงไปในเนื้อหาของบทความ ว่าข้อเขียนนี้เป็นเพียงคำถาม (?) ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบ มิใช่เป็นการกล่าวหา จึงไม่เปิดโอกาสให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่ง ตลอดจนองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นำเอาข้อเขียนนี้ไปตีความให้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันในชั้นศาล ไม่ว่าจะฟ้องร้องผ่านกระบวนการของศาลสถิตย์ยุติธรรม และ/หรือผ่าน "องค์กรอิสระ" อื่นใด เนื่องจากคำถาม (?) ไม่ใช่ข้อกล่าวหา แต่เป็นขบวนการแสวงหาคำตอบอันเป็นสาระนำไปสู่การแก้ข้อสงสัย ประชาชนไทยคงไม่ถูกบังคับ "ให้ห้ามสงสัย" หรือถูกริดรอนสิทธิในการเกิดข้อสงสัยและ/หรือความสงสัยไปด้วยกระมัง

เจาะประเด็นเน้นไปที่รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ผู้รู้บางท่านประทับตราว่าเป็น "รัฐธรรมนูญโจร" เพราะก่อกำเนิดมาจากการทำคลอดของคณะ คมช. ที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจ "อธิปไตย" ของปวงชนชาวไทย หนำซ้ำยังฉีกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ที่บรรจุพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ไว้นับสิบมาตราและได้รับการโปรดเกล้าฯให้นำมาบังคับใช้ได้ ทิ้งไปอย่างกักขฬะเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แต่กระบวนการยุติธรรมของไทยกลับดีอกดีใจจนออกนอกหน้า ยกย่องคณะรัฐประหารเป็น "องค์รัฏฐาธิปัตย์" ให้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน มีบารมีสูงล้นเหนือกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถแต่งตั้งองค์กร "อิสระ" ให้ออกมาฟาดงวงฟาดงากับผู้รักประชาธิปไตยได้โดย "ไม่ต้องผ่านการโปรดเกล้าฯจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

"อำนาจรัฏฐาธิปัตย์" ของคมช.ยังได้รับการยืนยันตราบจนปัจจุบันโดยกระบวนการยุติธรรมไทย เพราะหากไม่ยอมรับ "อำนาจรัฏฐาธิปัตย์" ของคณะรัฐประหาร คมช. แล้วไซร้ "องค์กรอิสระ" ที่ยังแอ่นอกเชิดหน้าปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันคงต้องสลายตัวไปพร้อมๆกับคณะรัฐประหาร คมช.มานานแล้ว

"องค์กรอิสระ" และบุคคลหรือคณะบุคคลใด ที่มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรัฐประหาร หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร 2549 มีอำนาจค้ำยันจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ราวกับเป็น "องค์พระมหากษัตริย์" ที่ "do no wrong" อย่างใดอย่างนั้น คือผู้ใดจะฟ้องร้องกล่าวโทษมิได้ ซึ่งตามมาตรา 309 บัญญัติ ไว้ว่า "ไม่มีความผิดจากการกระทำทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต"

จึงก่อเกิดเป็นคำถามมายังคนไทยเพื่อนร่วมชาติเป็นคำถามข้อที่ 1. ว่าปัจจุบันสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยมีกี่สถาบัน ? และกษัตริย์ในประเทศไทยมีกี่พระองค์ ?

"การแสวงหาความจริง" เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมีข้อกังขา เกิดความสงสัยในสิ่งใดก็จะดิ้นรนค้นคว้าหาคำอธิบายมาแก้ข้อกังขาให้หายสงสัยจนได้ ข้อกังขาที่เกิดกับ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ที่ใช้ชื่อย่อว่า "ตลก." หรือตลกมีจุดนั้นมีมากมายทั้งจากตัวบทกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ของ ตลก. เอง ซึ่งตลก. (ตลก มีจุด) มักจะทำตาม (พระราช)อัธยาศัยของตนจนก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวของระบบนิติรัฐ ยกตัวอย่างประเด็นที่ก่อผลกระทบกระเทือนต่อความสงบสุข และก่อความตึงเครียดให้กับคนในสังคมไทยไปทุกหย่อมหญ้าก็คือการทำเกินหน้าที่ของตลก.ในเรื่องการตีความมาตรา 68 ซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้ให้อำนาจไว้ หรือการตัดสินคดีความที่ไม่สามารถอ้างอิงตัวบทกฎหมายได้ จำต้อง "เลี่ยงบาลี" ไปตีความตามพจนานุกรมก็เคยทำมาแล้ว

กรณีตลก. (ตลกมีจุด) ถือวิสาสะใช้อำนาจหน้าที่ของตนซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้ให้ไว้ข้ามหน้าอัยการสูงสุด เอื้อมมือเข้าไปรับคำร้องโดยตรงจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เมื่อการแก้ไขมาตรา 291 ผ่านวาระสองและเดินทางมาถึงช่วงก่อนลงมติในวาระที่สาม โดยประกาศว่าตลก. (ตลก มีจุด) สามารถรับคำร้องตามมาตรา 68 มาตีความได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระบุให้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดก่อน ต่อเมื่ออัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องมีมูล จึงส่งต่อให้ตลก. (ตลก มีจุด) พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=bnlgFKTZ1bc

ตลก. (ตลก มีจุด) นอกจาก "รับลูก" ที่พลพรรคประชาธิปัตย์ "ชงให้เล่น" แล้วยังถือวิสาสะเกินเลยไปจนถึงให้ระงับการลงมติวาระสามไปพลางก่อน พร้อมส่งหมายเรียกตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนพรรคการเมืองที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ไปให้พลพรรคประชาธิปัตย์ซักฟอกในที่ทำการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญราวกับเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ ซึ่งเป็นการทำตนเหนืออำนาจนิติบัญญัติ ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของอำนาจอื่นที่เป็นหนึ่งในสามอำนาจสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตย โดยนั่งเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับและชี้แนะพลพรรคประชาธิปัตย์ในการซักฟอกอย่างออกหน้า เข้าข้างลำเอียง

จึงก่อเกิดเป็นคำถามมายังคนไทยเพื่อนร่วมชาติเป็นคำถามที่ 2. ว่าอากัปที่ส่อกริยาของตลก. (ตลก มีจุด) คล้าย ๆ กับวาทะของมาเฟียข้างถนนที่ว่า "ข้าจะเอาอย่างนี้...เองมีอะไรมะ!" นั้นถามว่า " ตลก. (ตลก มีจุด) เป็นองค์กรอันธพาลที่คู่ควรต้องมีไว้ในกระบวนการยุติธรรมไทยหรือไม่?"

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งมาจากการร่างทรงของเผด็จการและคณะรัฐประหารคมช. มีปัญหาและประชาชนไม่ยอมรับมาตั้งแต่ต้น จนต้องรณรงค์ด้วยกระบอกปืนให้มีการทำประชามติทั้งๆที่พื้นที่นับสิบจังหวัดของประเทศยังอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ พรบ.ในภาวะฉุกเฉิน โดยโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนลงประชามติ "รับๆไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลัง" โดยให้เหตุผลว่า "แก้ได้ง่ายมาก" เพียงประชาชน 5 หมื่นคนลงชื่อร่วมกันเสนอขอแก้ไขก็ทำได้แล้ว หรือ สส. หรือ/และ สว. จำนวน 1 ใน 4 ของรัฐสภาก็สามารถเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เช่นเดียวกัน

https://www.youtube.com/watch?v=DqR9eU3Coeg

บรรดาผู้เป็นสมาชิกยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ต่างประสานเสียงว่า "แก้ง่ายๆ" ระงมกันไปทั้งแผ่นดิน ซึ่งมีกรรมการบางท่านของตลก. (ตลก มีจุด) ร่วมประสานเสียงรวมอยู่ด้วยโดยยกสารพัดเหตุผลและข้ออ้างมาหลอกล่อให้ประชาชนลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "หน้าแหลมฟันดำ" นี้ไปก่อน แต่พอเอาเข้าจริงเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ผ่านออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กลับแก้ไขไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ "หมอเหวง" ที่มีประชาชนลงชื่อรับรองกว่า 70,000 รายชื่อกลับค้างคาในสภาจากวันแรกที่ยื่นเข้าสู่การพิจารณาจนถึงวันยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ทั้งๆที่เป็นวาระแรกของการประชุมสภามากว่า 2 ปีแต่ไม่เคยได้รับโอกาสนำเข้าสู่การพิจารณาเลย

ผ่านมาถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ชูการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนกลับได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากสมุนอำมาตย์และลิ่วล้อเผด็จการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลก. (ตลก มีจุด) ที่เคยรับปากรับคำว่า "แก้ไขได้ง่ายมาก" กลับกลายร่างเป็น"ไอ้เข้ขวางคลอง" เป็นหัวหอกสร้างเงื่อนไขกีดขวางและยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ฉบับหน้าแหลมฟันดำ" ทุกรูปแบบสอดรับกับการเดินเกมของพรรคประชาธิปัตย์ และม็อบข้างถนนจนทำให้บรรยากาศของการเมืองปั่นป่วนวุ่นวายไปทุกองคาพยพ
https://www.youtube.com/watch

จึงก่อเกิดเป็นคำถามมายังคนไทยเพื่อนร่วมชาติเป็นคำถามที่ 3. ว่า "ตลก. (ตลก มีจุด) เป็นนักต้มตุ๋น หน้าด้าน มากกว่าเป็นองค์กรที่ดำรงอยู่เพื่อประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้เกิดขึ้นตามหน้าที่ ได้หรือไม่?" หรือเป็นแค่ตัวตลกหลอกแดกที่ฝีมือยังไม่ถึงขั้นเป็น con artist เพราะการโกหกและต้มตุ๋นของ ตลก. (ตลก มีจุด) ถูกจับได้ทุกครั้งแต่ก็ยังหน้าด้าน โกหกต้มตุ๋นต่อไปไม่ยี่หระ เนื่องจากได้รับการคุ้มครองจากมาตรา 309 "ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีความผิดทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต"

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสายตาของประชาชน ตามหลักการคือองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมและมองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาขนเป็นที่ตั้ง แต่การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของตลก. (ตลก มีจุด) ที่ผ่านมากลับไม่แสดงออกถึงคุณธรรมและความเที่ยงธรรมแต่อย่างใด นอกจากแสดงบทบาทผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของอำมาตย์ อำนาจอนุรักษ์นิยมและเผด็จการทหาร ปกป้องผลประโยชน์และสนองคุณผู้ที่แต่งตั้งตนขึ้นสู่อำนาจเท่านั้น

คำวินิจฉัยมาตรา 68 และคำแนะนำให้ทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ล้วนไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความหวังดีของผู้มีคุณธรรม ที่ยึดหลักความถูกต้อง แต่คำวินิจฉัยและคำแนะนำกลับกลายเป็นกับดักที่มีแต่ทางตัน ประดุจคำแนะนำของโจรที่หลอกล่อให้เหยื่อเดินเข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อดักทำร้าย ข่มขืนฆ่า หรือจะฆ่าแล้วข่มขืนเมื่อเหยื่อเดินเข้าไปถึงกลางซอย ตามแผนการที่พวกท่านร่วมกันวางแผนการณ์เอาไว้เป็นขบวนการ

การลงมติวาระสามเพื่อผ่านมาตรา 291 ซึ่งจะนำไปสู่การเลือก สสร. เพื่อยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 มีกับดักที่ตลก. (ตลก มีจุด) และพรรคประชาธิปัตย์ชูดาบรอบั่นคออยู่แล้ว โดย "ร่วมกันแถ" ว่าทันทีที่ผ่านวาระสามจะถือว่า "ครบองค์ประกอบ" ในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ฝ่ายเผด็จการร่างมากับมือบัญญัติให้ "ต้องลงมติวาระ 3" เมื่อผ่านพ้นการลงมติวาระ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 15 วัน

อีกทั้งคำแนะนำของ ตลก. ให้ทำประชามติก็ยากเย็นแสนเข็ญและสุ่มเสี่ยงต่อการตีความอื่นๆอีกจิปาถะมากมายตามมาตรา 165 ที่สามารถยกเอามาเป็นเงื่อนไขในการ ยุบพรรค ยุบสภาและตัดสิทธินักการเมืองที่สนับสนุนได้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะยกเอามาเป็นเงื่อนไขให้ ตลก. ตีความ ประชาชนคงมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลกมีจุด "คงจะเล่นด้วย" กับเล่ห์ของพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นจึงเหลืออีกช่องทางเดียวก็คือให้แก้เป็นรายมาตราซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานานจนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมอดม้วยมรณาสิ้นลมกันหมดไม่เหลือใครให้ประชาชนได้ก่นด่าอีกต่อไป

จึงก่อเกิดเป็นคำถามถึงคนไทยเพื่อนร่วมชาติเป็นคำถามที่ 4. ว่า "ตลก. เป็นโจร หรือมีโจรปลอมตัวมาเป็นตลก.กันแน่ ? เนื่องจากคำวินิจฉัยและคำแนะนำของ ตลก. ตามมาตรา 68 ไม่มีความปรารถนาดี และคุณธรรมของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมแฝงไว้ให้เห็นเลยแม้นเพียงน้อยนิด นอกจากกลิ่นอายของนักฆ่าที่กำลังหลอกล่อ ทำกลลวงให้เหยื่อเดินเข้าสู่กับดักแห่งความตาย
คำถามไม่กี่ข้อที่มีมายังคนไทยเพื่อนร่วมชาติข้างต้น หวังเพียงให้มีใครสักคนหรือสักหมู่คณะ นำไปต่อยอด แก้ไข ปรับเปลี่ยน อธิบายเพิ่มเติม และนำไปขยายผลให้แพร่หลายในสังคมออนไลน์ เมื่อนั้น RED USA จะถือว่าได้คำตอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้ว.. และ RED USA พร้อมให้การสนับสนุนและเฝ้าดูการขับเคลื่อนของฝ่ายประชาธิปไตยในการเดินเกมโค่นล้ม อำมาตย์เผด็จการและอำนาจอนุรักษ์นิยมอย่างอดทน

RED USA
January 9, 2013
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
[Image: 15894526_582422288634134_298421560863427...e=58DE9CB7]
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org