• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ครป. หนุนเสรีภาพชุมนุมของ นศ. จี้ รบ.ลาออกหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่

#1
2 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์สนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างเต็มที่ด้วยความสงบเรียบร้อย 

[Image: 46448748971_dc1ce338c3_o.jpg]

ครป. เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการทำงานว่าได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกลายเป็นคู่ความขัดแย้งกับประชาชนเสียเองในวันนี้ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและความไม่เป็นธรรมต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจริงจังมากน้อยเพียงใด หากรัฐบาลไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและไม่สามารถหาทางออกให้ประเทศได้ ก็ควรพิจารณาลาออกหรือยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

รายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ฉบับที่ 1/2563

สนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษา


ตามที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ได้ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวและแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและความรู้สึกไม่เป็นธรรมตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ผ่านรูปแบบการจัดการชุมนุมแบบ Flash Mob มีการปราศรัย รณรงค์ผ่านสัญลักษณ์และข้อความต่างๆ ซึ่งได้ทยอยจัดกิจกรรมไปตามสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วนั้นคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าการชุมนุมทางการเมืองของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่แสดงออกมานั้น เป็นพลังบริสุทธ์ทางการเมืองที่เกิดจากผลพวงแห่งความคับข้องใจที่สั่งสมประกอบกันมานานหลายปี ซึ่งพวกเขาได้รับรู้ติดตามและเฝ้ามองมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุดปะทุที่พื้นที่และปากเสียงของพวกเขาขาดหายไป จึงออกมาสร้างพื้นที่การแสดงออกซึ่งสิทธิ์และเสียงที่พวกเขามีและนับเป็นเรื่องงดงามในสังคมประชาธิปไตย ที่เยาวชนคนหนุ่มสาวใส่ใจการเมืองและออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั้งนี้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) มีความเห็นต่อสาธารณะและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ดังนี้1. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ขอสนับสนุนการแสดงออกโดยการชุมนุม (Flash Mob) ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเห็นว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่แสดงออกได้โดยเสรีตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่รัฐต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิดังกล่าว และไม่รอนสิทธิ์การแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนร่วมส่งเสริมสิทธิการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวอย่างเปิดกว้าง2. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เห็นว่าพลังบริสุทธ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาวจะเป็นอนาคตที่สำคัญและทางออกของประเทศไทย จึงขอให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มี และใช้สิทธิและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยสันติวิธีและภราดรภาพ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผลเพื่อเป็นพื้นที่ให้ปัญญาชนร่วมกันหาทางออกให้ประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาเป็นที่พึ่งจากความอับจนของสังคมที่ผ่านมา โดยไม่ใช้วาจาและการปราศรัยที่สุ่มเสียงหยาบคาย (hate speech) เพื่อเป็นความหวังของสังคมโดยเฉพาะคนยาก คนจน ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ปรองดองความคิดของผู้คนที่กระจัดกระจายและแตกแยก เพื่อนำพาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า3. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างเต็มที่ด้วยความสงบเรียบร้อย การปิดกั้นขัดขวางจะกระทำไม่ได้ตราบใดที่การแสดงออกนั้นไม่ไปรอนสิทธิ์ของผู้อื่นและหรือทำผิดกฎหมาย เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบทั้งหลาย โดยการตรวจตราการพกพาอาวุธและดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันบุคคลที่สามที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความรขัดแย้งและเงื่อนไขความรุนแรงอย่างเต็มที่4. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการทำงานว่าได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกลายเป็นคู่ความขัดแย้งกับประชาชนเสียเองในวันนี้ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและความไม่เป็นธรรมต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจริงจังมากน้อยเพียงใด หากรัฐบาลไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและไม่สามารถหาทางออกให้ประเทศได้ ก็ควรพิจารณาลาออกหรือยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่


เชื่อมั่นในเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

2 มีนาคม 2563


https://prachatai.com/journal/2020/03/86618
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org